Utredninger og planarbeid

Vi jobber tverrfaglig for å kunne se det store bildet. Rådhuset Vingelen kan bistå og følge deg gjennom ulike utredninger og planarbeid.

en kvinne sitter og snakker med en kopp kaffe i hånden og snakker med en mann som vi ser bakhodet på

Tverrfaglighet for å se det større bildet 

Endringer og utvikling bør baseres på et solid kunnskapsgrunnlag, enten det er snakk om intern utvikling av en bedrift eller å utarbeide besøksstrategi for en nasjonalpark. Vår bredt sammensatte kompetanse gir oss et unikt utgangspunkt for å gjennomføre de undersøkelsene som kreves. Vi kartlegger, systematiserer og bearbeider, og gjør informasjonen lett tilgjengelig for folk flest – enten det handler om å gjøre tung statistikk lesbar, eller å kartlegge utviklingspotensialet for en bestemt næring i en større region. 

Hvem er våre kunder? 

Til tross for oppdragsgivere fra svært ulike sektorer, er fellesnevneren at oppdragene handler om innhenting og systematisering av store mengder data til lett anvendbar informasjon. 
 
Våre kunder er næringsliv, forskningsmiljøer, kommuner, fylkeskommuner og statlige aktører. Vår kompetanse er relevant for større institusjoner eller miljøer som har behov for bistand til innhenting, analyse og lettforståelig framstilling.

Våre samarbeidspartnere 

Vi har mange samarbeidspartnere som vi drar veksler på og sammen  løser vi  blant annet oppdrag innen samfunnsplanlegging i form av utredningsarbeid,  planprosesser som ivaretar brukermedvirkning samt ferdigstilling av planer.  

Tidligere oppdrag

Vi er underleverandør til Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning. Vi har blant annet levert flere regionale rapporter basert på Trender i norsk landbruk, der vi sørger for populærvitenskapelig framstilling og analyse av innsamlet statistikk om utviklingstrekk i landbruket.

Vi har vært prosjektsekretær for Oppland Fylkeskommunes regionale planer for verdiskaping, kompetanse og samferdsel. Planene kan leses på Oppland Fylkeskommunes hjemmesider.

Ta kontakt med Hege for mer informasjon

Referanse

Rapport: «Trender i norsk landbruk 2018»

Haavard Elstrand, Landbruksdirektør i Hedmark og Bente Odlo, Landbruksdirektør i Oppland:

«Rådhuset Vingelen i samarbeid med Ruralis leverte rapporten «Trender i norsk landbruk 2018 -Hedmark og Oppland» i mai 2018.

Som oppdragsgiver hadde vi god dialog med Rådhuset Vingelen fra kontraktsinngåelse til ferdig rapport. Rapporten ble levert som avtalt (både når det gjelder tid og pris) og med en fremstilling og tematisk inndeling som gjorde resultatene lettere å formidle til de ulike målgrupper. Måten rapporten ble presentert på gjorde det også lettere å få media interessert i resultatene».

 

Les mer